Silkspan Insurance Brokerage

Silkspan เป็นบริษัทไทย และผู้บุกเบิกธุรกิจ Financial Supermarket รายแรกๆ ของโลก ด้วยแนวคิดที่จะรวบรวมบริการทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อ ประกันภัย มาไว้ในที่เดียวเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและเลือกสมัครโดยผู้บริโภคทั่วไป

การจัดการกับรายชื่ออีเมลที่ไม่สามารถใช้งานได้ของระบบ Taximail ทำให้ทราบถึงจำนวนอีเมลที่องค์กรสามารถนำไปใช้งานได้จริง และเป็นโอกาสในการหารายชื่ออีเมลลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาเพื่อกระตุ้นการขายในอนาคต

Find out others customers success stories