Magnolia Quality Development

Magnolia Quality Development พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “คิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์” โดยการคำนึงถึงคุณค่าในการพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ ด้วยการยึดหลักการให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันของคนทั้ง 3 รุ่น (3 generations) และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสุขภาพที่ดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ด้วยระยะเวลาในการส่งอีเมลที่รวดเร็ว ทำให้สามารถแจ้งข่าวสารถึงผู้รับได้ทันเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังมีรายงานการส่งที่ค่อนข้างละเอียดและครอบคุลมทำให้สามารถทราบถึงพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารได้

Find out others customers success stories