ขั้นตอนการส่ง Transactional โดยระบุค่า To แบบ Cc และ Bcc ผ่าน Subject mail
 1. เปิด Application ของคุณ จากนั้นคลิกปุ่มสร้าง Email ใหม่
 2. กำหนดค่าในส่วนของ "Email header" และ "Body" โดยมีรายละเอียดดังนี้
  Name of Email header and BodyDescription
  To ระบุอีเมลผู้รับปลายทาง
  Cc ระบุอีเมลผู้รับปลายทาง
  Subject ระบุค่าตัวแปร {X-TM-BCC: email1@domain.com,email2@domain.com} และระบุ Subject email ที่ต้องการแจ้งให้ผู้รับปลายทางทราบ
  Email body ระบุเนื้อหาอีเมล
  Screen-Shot-2017-04-26-at-16.13.41.jpg
  ตัวอย่างการเขียนอีเมลแบบระบุค่า To, Cc และ Bcc ผ่าน Subject mail
 3. คลิกส่ง Email

 

ขั้นตอนการส่ง Transactional โดยระบุค่า To แบบ Cc และ Bcc ผ่าน Header mail
 1. เปิด Header mail บน Application ของคุณ
 2. ระบุค่าตัวแปร X-TM-BCC เพื่อสร้างตัวเลือก Bcc
   
  bcc.jpg
  ตัวอย่างการระบุค่าตัวแปร X-TM-BCC เพื่อสร้างตัวเลือก Bcc
 3. กำหนดค่าในส่วนของ "Email header" และ "Body" โดยมีรายละเอียดดังนี้
  Name of Email header and BodyDescription
  To ระบุอีเมลผู้รับปลายทาง
  Cc ระบุอีเมลผู้รับปลายทาง
  Bcc เลือกตัวแปร X-TM-BCC และระบุอีเมลผู้รับปลายทาง
  Subject ระบุ Subject email ที่ต้องการแจ้งให้ผู้รับปลายทางทราบ
  Email body ระบุเนื้อหาอีเมล
  Screen Shot 2017-04-27 at 17.41.10.png
  ตัวอย่างการเขียนอีเมลแบบระบุค่า To, Cc และ Bcc ผ่าน Header mail
  Notice:
  ภาพตัวอย่างเป็นขั้นตอนการระบุค่า To แบบ Cc และ Bcc ผ่าน Header mail จากโปรแกรม Thunderbird

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี