Siam Makro
Siam Makro ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการ ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาและธุรกิจอื่น ๆ

ให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการส่งอีเมลที่รวดเร็ว ทำให้สามารถแจ้งข่าวสารถึงผู้รับได้ทันเวลาที่กำหนด
รองรับอุปกรณ์มือถือ
Siam Makro ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการ ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาและธุรกิจอื่น ๆ

ให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการส่งอีเมลที่รวดเร็ว ทำให้สามารถแจ้งข่าวสารถึงผู้รับได้ทันเวลาที่กำหนด
Create your email like this
With our powerful yet easy-to-use tools, it's never been easier to make an impact with email marketing.
Get started free
Find out others customers success stories