King Power

King Power เป็นบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยและจากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจปลอดอากร มานานกว่า 25 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลสำคัญต่างๆ มากมาย

Taximail ทำให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ง่ายขึ้นมากและไม่ต้องกังวลข้อติดขัดทางเทคนิค และเจ้าหน้าที่ยังสามารถให้คำแนะนำในเรื่องของการส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้เป็นอย่างดี

Find out others customers success stories