King power
King Power เป็นบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยและจากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจปลอดอากร มานานกว่า 25 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลสำคัญต่างๆ มากมาย

Taximail ทำให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ง่ายขึ้นมากและไม่ต้องกังวลข้อติดขัดทางเทคนิค และเจ้าหน้าที่ยังสามารถให้คำแนะนำในเรื่องของการส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้เป็นอย่างดี
Taximail เข้ามาตอบโจทย์การทำ Online Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ใช้งานง่าย User friendly มีรายงานสถิติที่ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญต่อได้
Taximail เข้ามาตอบโจทย์การทำ Online Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ใช้งานง่าย User friendly มีรายงานสถิติที่ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญต่อได้
ปณิธาน เติมสายทอง
Vice President Marketing King Power Click Co., Ltd
รองรับอุปกรณ์มือถือ
King Power เป็นบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยและจากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจปลอดอากร มานานกว่า 25 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลสำคัญต่างๆ มากมาย

Taximail ทำให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ง่ายขึ้นมากและไม่ต้องกังวลข้อติดขัดทางเทคนิค และเจ้าหน้าที่ยังสามารถให้คำแนะนำในเรื่องของการส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้เป็นอย่างดี
Create your email like this
With our powerful yet easy-to-use tools, it's never been easier to make an impact with email marketing.
Get started free
Find out others customers success stories