Dtac

DTAC เป็นหนึ่งใน บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของไทยก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2532 โดยให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับลูกค้านับล้าน

Taximail ออกแบบ API ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรได้อย่างสะดวก เพื่อลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยาก และยังช่วยเรื่องของความเร็วในการส่งให้ถึงผู้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถทราบถึงรายงานการส่งและพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารได้

Find out others customers success stories