NAIIN

Amarin Book Center Co., Ltd. เป็นหนึ่งในสายงานในเครือของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกหนังสือผ่านหน้าร้านในนาม “ร้านนายอินทร์” ภายใต้สโลแกนว่า “รู้ใจนักอ่าน บริการประทับใจ”

Taximail เข้ามาช่วยในเรื่องของความเร็วในการส่งอีเมลแคมเปญให้ถึงผู้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบผลโดยทันทีว่ามีใครเปิดอ่าน หรือคลิกลิ้งค์ภายในอีเมลบ้าง

Find out others customers success stories