SPVi

SPVi ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple เป็นสินค้าหลัก และเน้นบริการหลังการขาย นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาศูนย์อบรมเป็นไปตามมาฐานของ Apple และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple Authorized Training Center แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และสร้างความมั่นใจในการบริการ และการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ Apple

สามารถลดขั้นตอนการทำงานด้วยการซิงค์ฐานข้อมูล และช่วยเรื่องของความเร็วในการส่งให้ถึงผู้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด

Find out others customers success stories