Siam Pic Ganesha

ให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้ง นอกจากนี้รายงานผลการส่งอีเมลแคมเปญค่อนข้างละเอียดและครอบคุลม ทำให้สามารถทราบถึงพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เป็นศูนย์รวมของการแสดงทุกประเภท อาทิ ละครเวที คอนเสิร์ต โขน บัลเลต์ หรือการแสดงศิลปะประเภทต่างๆ ฯลฯ

Find out others customers success stories