Bupa

บูพาเป็นองค์กรชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพที่มาจากประเทศอังกฤษ มีทั้งธุรกิจการให้บริการด้านประกันสุขภาพ ศูนย์ดูแลคนชรา โรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการดูแลด้านสุขภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลคุ้มครองโรคร้ายแรง หรือแม้กระทั่งการให้คำแนะนำด้านสุขภาพทั่วไป

Taximail มีเครื่องมือที่ช่วยวัดผลทางการตลาดทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้รับอีเมล อีกทั้งยังสามารถส่งอีเมลได้ในเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรอคิวการส่ง และยังสามารถแก้ปัญหาเรื่อง Bandwidth และ IP ขององค์กรได้

Find out others customers success stories