Aladdin Dohome

Aladdin Dohome เป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ

ระบบช่วยคัดกรองรายชื่ออีเมลที่สามารถใช้งานได้และใช้งานไม่ได้ทำให้ทราบถึงจำนวนฐานข้อมูลที่แท้จริง นอกจากนี้ระบบ Taximail ยังมี Template รองรับการใช้งานซึ่งง่ายต่อการออกแบบอีเมลมาร์เก็ตติ้ง หรือในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ

Find out others customers success stories